Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu – Dobročinný e-shop Dotek, platné od 1.10.2021. V případě změny obchodních podmínek e-shopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.

Provozovatel internetového obchodu Dobročinný e-shop Dotek. 

 

Dotek z.ú. 

 

Zastoupený Ing. Zitou Komárkovou, ředitelkou Dotek z.ú. 

Sídlo firmy: Pardubská 1194, 763 12 Vizovice

Provozovna/reklamace/vrácení zboží: Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice

Tel. 733 655 472, e-mail: eshopdotek@seznam.cz

IČ.: 276 64 333

Číslo účtu  2601035937/2010  

1. Zboží

a) E-shop Dobročinný e-shop Dotek prodává již použité zboží. Jedná se o oděvy (dámské, pánské dětské), obuv, doplňky, starožitnosti, knihy, nádobí a domácí potřeby a další zboží.

b) Prodávané zboží je bezúplatně darováno dárci z řad široké veřejnosti. Případně je zboží vyrobeno dobrovolníky. Zboží vyhovuje legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

c) Prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídající délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání nabízeného zboží.  Cena zboží je stanovena s ohledem na opotřebení zboží jeho předcházejícím užíváním.

2. Uzavření kupní smlouvy

a) Objednávky jsou vyřizovány v pořadí,  v jakém byly doručeny, nejpozději však do 7 dní ode dne doručení.

b) Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu Dobročinný e-shop Dotek.

 

3. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

a) Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu   před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ). 

b) Všechny objednávky přijaté e-shopem Dobročinný e-shop Dotek jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat. 4. Ceny dopravy

Doprava prostřednictvím České pošty:

  • na poštu – platba předem na účet – 109,- Kč.
  • na poštu - křehké - platba předem na účet - 150,- Kč. 
  • do ruky - platba předem na účet – 130,- Kč.
  • do ruky - křehké - platba předem na účet - 150,- Kč. 

Dopravu křehké (na poštu či do ruku) využíváme u křehkého zboží (sklo, keramika, porcelán). 

Zákazník uhradí zboží včetně ceny za dopravu předem na účet 2601035937/2010 Fio banka. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Doprava Zásilkovna – po ČR - platba předem na účet – 80,- Kč

Zákazník uhradí zboží včetně ceny za dopravu předem na účet 2601035937/2010 Fio banka. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Osobní převzetí – 0,- Kč.

Zákazník si zboží vyzvedne po předchozí domluvě kamenné prodejně Dobročinný obchůdek Dotek, Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice. .

Nadměrné zásilky - individuálně, u nadměrných zásilek Vám dáme předem vědět, o kolik bude poštovné navýšeno.

 

5. Platební podmínky

Ceny zboží jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků na internetových stránkách www.eshopdotek.cz. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.

Platbu může kupující uskutečnit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na prodejně

b) bankovním převodem

 

Specifikace a bližší popis platebních podmínek je uveden v objednávkovém formuláři.

 

6. Zadávání výrobce zboží

Zadávání výrobce u produktu je vzhledem k charakteru zboží prodávaného na Dobročinný e-shop Dotek velmi náročné, mnohdy i nemožné.
 

7. Doručení objednávky

a) Zboží odesíláme 2 x týdně (v pondělí a ve středu) po přijetí platby předem na účet. V balení zboží je přiložen daňový doklad. Pokud bude obal viditelně poškozen, uplatní zákazník reklamaci přímo při doručení nebo převzetí zásilky na poště.

b) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci. ( § 2123 občanského zákoníku ).

c) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 35Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

d) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

 

8. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

a) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží  bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku ). Prodávající umožňuje      nad rámec zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy po dohodě s prodejcem i částečné vrácení zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího Dobročinný e-shop Dotek, se sídlem ve Vizovicích, Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice, www.eshopdotek.cz, e-mail:eshopdotek@seznam.cz, telefon: 733 655 472, a to formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ).  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, stejně zabalené, ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka.

9. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Dobročinný e-shop Dotek , Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice, www.eshopdotek.cz,e-mail: eshopdotek@seznam.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

 

 

10. Odpovědnost za vady zboží

a) V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající  za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

b) Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

c) V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající  vyhrazuje právo  zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

d) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

e)  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

 

11. Závěrečná ustanovení a řešení sporů

a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem  z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. Ochrana osobních údajů

 

Kupující uděluje provedením registrace anebo odesláním objednávky souhlas Dobročinnému eshopu Dotek se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: eshopdotek@seznam.cz, nebo aktualizací svého profilu na webu Dobročinný e-shop Dotek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a to oznámením na e-mail: eshopdotek@seznam.cz, nebo písemně zasláním na adresu: Dobročinný e-shop Dotek , Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je Dobročinný e-shop Dotek , Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice, zastoupený Ing. Zitou Komárkovou, ředitelkou Dotek z. ú.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR  za účelem vyřízení objednávky zboží v eshopu www.eshopdotek.cz. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení Dobročinného e-shopu Dotek využíváme Váš emailový kontakt také za tímto účelem.

Odesláním objednávky stvrzujete kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

13. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky v internetovém obchodě Dobročinný e-shop Dotek potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo provést kdykoli změnu či aktualizaci těchto Obchodních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dobročinného e-shopu Dotek.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Dobročinnému e-shopu Dotek,  Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice (Dotek z.ú. IČ: 276 64 333 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresa

- E-mail

- Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v eshopu www.dobrocinnyobchudek.czPokud jste zvolil vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Dle GDPR máte právo:

- Vzít souhlas kdykoliv zpět

- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu